Zavádza sa tzv. index daňovej spoľahlivosti na hodnotenie firiem

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 563/2009 Zákon o správe daní Novela zavádza index daňovej spoľahlivosti (objektívne a nezávislé hodnotenie daňových subjektov), vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty. Podrobnosti týkajúce sa kritérií určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy a zoznam osobitných daňových režimov uverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle. Viac […]

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 561/2007 Zákon o regionálnej investičnej pomoci Novela prinesie zníženie administratívnej náročnosti pre žiadateľov a prijímateľov regionálnej investičnej pomoci v súvislosti so zjednodušením formulárov, náležitosťami akceptácie ponuky, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru či o využívaní investícií ako aj záverečnej hodnotiacej správy. Okrem toho sa umožní zahrnúť hnuteľný majetok a […]

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 382/2004 Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii Novela plánuje zaviesť nové prvky, ktoré zlepšujú postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „ztp“), ale zároveň, ktoré sprísňujú výkon tohto povolania. Po novom budú súdy a iné orgány verejnej moci povinné vopred kontaktovať ztp ešte pred ich ustanovením v konaní, oboznámiť ich s […]

Nová právna forma spoločnosti na účely výskumných aktivít

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii Cieľom novely je vytvoriť nový typ právnickej osoby osobitného druhu, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou, a ktorej hlavným predmetom činnosti bude výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu. Súčasťou návrhu je úprava verejnej kontroly výsledkov ich činnosti […]

Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Platnosť od 15.06.2017, číslo zákona/novely: 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri Vykonanie výmazu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby by malo byť po novom jednoduchšie. A to na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie prostredníctvom systému prepojenia registrov. Rovnaký postup zverejnenia v systéme prepojenia registrov bude umožnený aj pri […]

Prísnejšie nároky na vzdelávanie finančných agentov a poradcov

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 186/2009 Z.z. – Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve Novela má priniesť vyššiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov z hľadiska jeho obsahu a taktiež reguláciu poskytovateľov tohto osobitného finančného vzdelávania. Po novom budú musieť finanční agenti absolvovať každoročne aspoň 15 hodín odbornej prípravy a absolvovať odbornú skúšku každý […]

Prísnejšia ochrana osobných údajov

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 122/2013 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov Spracovatelia osobných údajov (najmä prevádzkovatelia, ale z časti aj sprostredkovatelia) by sa mali pripraviť na rozšírenie práv osôb, o ktorých zbierajú osobné údaje, a to: právo na informácie o spôsobe spracovania ich osobných údajov (zrozumiteľným jazykom), právo požadovať opravu, ako aj vymazanie […]

Opätovné zavedenie rozšírovania kolektívnych zmlúv

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 2/1991 Z.z. – Zákon o kolektívnom vyjednávaní Cieľom vládou schválenej novely je namiesto mechanizmu, kedy Ministerstvo práce SR môže rozšíriť platnosť kolektívnej zmluvy, zaviesť mechanizmus založený na tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluve. Združení zamestnávatelia ako zmluvná strana musia zamestnávať viac zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inom združení zamestnávateľov, ktorí majú uzavretú […]

Povinnosť každej s.r.o. mať vždy určeného konateľa

Platnosť od 01.06.2017, číslo zákona/novely: 513/1991 Z.z. –Obchodný zákonník Novela zákona zavedie novú povinnosť každej s.r.o. mať určeného konateľa, a to aj v reakcii na prípady tzv. „opustenia spoločnosti“, kedy sa posledný člen štatutárneho orgánu svojej funkcie vzdá a spoločnosť zostane v podstate bez obchodného vedenia. V praxi ide o prevod s.r.o. na tzv. nekontaktné […]