Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 382/2004 Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii Novela plánuje zaviesť nové prvky, ktoré zlepšujú postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „ztp“), ale zároveň, ktoré sprísňujú výkon tohto povolania. Po novom budú súdy a iné orgány verejnej moci povinné vopred kontaktovať ztp ešte pred ich ustanovením v konaní, oboznámiť ich s […]

Nová právna forma spoločnosti na účely výskumných aktivít

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii Cieľom novely je vytvoriť nový typ právnickej osoby osobitného druhu, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou, a ktorej hlavným predmetom činnosti bude výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu. Súčasťou návrhu je úprava verejnej kontroly výsledkov ich činnosti […]

Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Platnosť od 15.06.2017, číslo zákona/novely: 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri Vykonanie výmazu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby by malo byť po novom jednoduchšie. A to na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie prostredníctvom systému prepojenia registrov. Rovnaký postup zverejnenia v systéme prepojenia registrov bude umožnený aj pri […]

Prísnejšia ochrana osobných údajov

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 122/2013 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov Spracovatelia osobných údajov (najmä prevádzkovatelia, ale z časti aj sprostredkovatelia) by sa mali pripraviť na rozšírenie práv osôb, o ktorých zbierajú osobné údaje, a to: právo na informácie o spôsobe spracovania ich osobných údajov (zrozumiteľným jazykom), právo požadovať opravu, ako aj vymazanie […]

Opätovné zavedenie rozšírovania kolektívnych zmlúv

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 2/1991 Z.z. – Zákon o kolektívnom vyjednávaní Cieľom vládou schválenej novely je namiesto mechanizmu, kedy Ministerstvo práce SR môže rozšíriť platnosť kolektívnej zmluvy, zaviesť mechanizmus založený na tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluve. Združení zamestnávatelia ako zmluvná strana musia zamestnávať viac zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inom združení zamestnávateľov, ktorí majú uzavretú […]

Povinnosť každej s.r.o. mať vždy určeného konateľa

Platnosť od 01.06.2017, číslo zákona/novely: 513/1991 Z.z. –Obchodný zákonník Novela zákona zavedie novú povinnosť každej s.r.o. mať určeného konateľa, a to aj v reakcii na prípady tzv. „opustenia spoločnosti“, kedy sa posledný člen štatutárneho orgánu svojej funkcie vzdá a spoločnosť zostane v podstate bez obchodného vedenia. V praxi ide o prevod s.r.o. na tzv. nekontaktné […]

Nový trestný čin tzv. nekalej likvidácie firmy

Platnosť od 01.10.2017, číslo zákona/novely: 300/2005 Z.z. – Trestný zákon Zavádza sa skutková podstata nového trestného činu – tzv. nekalá likvidácia (firmy), ktorý ma postihovať normami trestného práva tzv. biele kone, ako aj osoby participujúce na konaní v súvislosti s prevádzaním majetkovej účasti vo firmách na tzv. biele kone. Trestu odňatia slobody až na jeden […]

Virtuálna registračná pokladnica bude prístupnejšia viacerým podnikateľom

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 289/2008 – Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice Novela ruší obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, t.j. po novom už všetky podnikateľské subjekty (aj tie, ktorým v minulosti bolo ukončené jej používanie z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov) budú môcť používať virtuálnu pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia. Ďalej sa navrhuje […]