Liberalizácia výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Platnosť od 01.07.2018, číslo zákona/novely: 382/2004 Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Po novom sa bude rozlišovať výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pre súdy a iné orgány verejnej moci a pre súkromné potreby fyzických a právnických osôb, kde bude ponechaný väčší priestor pre dohodu zadávateľov a osôb, ktoré činnosť vykonávajú, či už v možnosti […]

Nové kategórie cudzincov, ktorých možno zamestnať bez potvrdenia

Platnosť od 01.05.2018, číslo zákona/novely: 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti Novela zákona zavádza dve nové kategórie cudzincov (mimo EÚ), u ktorých sa na účel zamestnania nebude vyžadovať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, alebo povolenie na zamestnanie. Ide o zamestnancov pôsobiacich na […]

Nové vzory návrhov na zápis do obchodného registra

Platnosť od 01.11.2018, číslo zákona/novely: 25/2004 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. V nadväznosti na novelu obchodného zákonníka a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním […]

Zavádza sa tzv. index daňovej spoľahlivosti na hodnotenie firiem

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 563/2009 Zákon o správe daní Novela zavádza index daňovej spoľahlivosti (objektívne a nezávislé hodnotenie daňových subjektov), vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty. Podrobnosti týkajúce sa kritérií určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy a zoznam osobitných daňových režimov uverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle. Viac […]

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 561/2007 Zákon o regionálnej investičnej pomoci Novela prinesie zníženie administratívnej náročnosti pre žiadateľov a prijímateľov regionálnej investičnej pomoci v súvislosti so zjednodušením formulárov, náležitosťami akceptácie ponuky, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru či o využívaní investícií ako aj záverečnej hodnotiacej správy. Okrem toho sa umožní zahrnúť hnuteľný majetok a […]

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 382/2004 Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii Novela plánuje zaviesť nové prvky, ktoré zlepšujú postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „ztp“), ale zároveň, ktoré sprísňujú výkon tohto povolania. Po novom budú súdy a iné orgány verejnej moci povinné vopred kontaktovať ztp ešte pred ich ustanovením v konaní, oboznámiť ich s […]

Nová právna forma spoločnosti na účely výskumných aktivít

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii Cieľom novely je vytvoriť nový typ právnickej osoby osobitného druhu, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou, a ktorej hlavným predmetom činnosti bude výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu. Súčasťou návrhu je úprava verejnej kontroly výsledkov ich činnosti […]

Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Platnosť od 15.06.2017, číslo zákona/novely: 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri Vykonanie výmazu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby by malo byť po novom jednoduchšie. A to na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie prostredníctvom systému prepojenia registrov. Rovnaký postup zverejnenia v systéme prepojenia registrov bude umožnený aj pri […]

Prísnejšie nároky na vzdelávanie finančných agentov a poradcov

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 186/2009 Z.z. – Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve Novela má priniesť vyššiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov z hľadiska jeho obsahu a taktiež reguláciu poskytovateľov tohto osobitného finančného vzdelávania. Po novom budú musieť finanční agenti absolvovať každoročne aspoň 15 hodín odbornej prípravy a absolvovať odbornú skúšku každý […]