Marketingový Prieskum Trhu

Marketingovy prieskum trhuMarketingový Prieskum Trhu B2B realizujeme za účelom objektívnej znalosti trhu. Rozhodnutia vychádzajúce z objektívnych vstupov získaných prieskumom trhu sú objektívne rozhodnutia. Prepájame trh medzi obchodníkmi a zákazníkmi objektívnymi informáciami.

Marketingový prieskum trhu je systematické zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií, ktoré vedú k pochopeniu požiadaviek trhu.

Hľadáme odpovede na otázky týkajúce sa nákupného chovania zákazníkov, kvality distribučných kanálov, účinnosť reklamy, tvorbu cien, a ďalšie prvky systémového marketingového riadenia.

Marketingový prieskum trhu a prístup

Kvalitatívny prieskum: hľadá odpovede na otázky: Prečo? Ako?

Zisťujeme dôvody a príčiny chovania ľudí. Kladieme dôraz na podrobné preskúmanie názorov vybraných predstaviteľov cieľovej skupiny a skúmame problém.

Medzi hlavné metódy kvantitatívneho prieskumu patrí: Individuálne hĺbkové rozhovory, skupinové rozhovory a projekčné techniky.

Kvantitatívny prieskum: hľadá odpovede na otázky: Čo? Koľko? Ako často?

Skúma prístup, postoje a názory zákazníkov ku konkrétnym výrobkom alebo službám. Je realizovaný na väčšom počte respondentov.

Medzi hlavné metódy kvantitatívneho prieskumu patrí: Písomné, telefonické, elektronické a osobné pozorovanie.

Funkcia marketingového prieskumu trhu

 • marketingový prieskum pomáha identifikovať príležitosti a problémy spojené s predajom,
 • vytvára metódy zberu informácií,
 • riadi a uskutočňuje proces zberu dát,
 • analyzuje výsledky predaja,
 • analyzuje nákupné správanie spotrebiteľov,
 • oznamuje zistené poznatky a ich dôsledky,
 • poskytuje spätnú väzbu manažmentu a pracovníkom, umožňuje kontakt s kupujúcim,
 • poskytuje informácie o budúcom vývoji na trhu,
 • poskytuje informácie o potrebách, preferenciách a správanie zákazníkov,
 • poskytuje informácie o konkurencii,
 • nastoľuje filozofiu,
 • dáva manažmentu informácie, ktoré pomáhajú pri tvorbe reklamných a marketingových stratégií, voľbe cieľov a riadenie podniku,
 • odstraňuje riziká z podnikania a zviditeľňuje šance a vyhliadky organizácie.

Postup pri marketingovom prieskume trhu

 1. Definovanie problému – za prvé je potrebné zistiť potreby, hĺbku a šírku marketingového prieskumu a jasne definovať ciele tohto prieskumu.
  • Zadanie by malo obsahovať:
   • aké informácie chcem získať,
   • kde ich budem získavať a od koho,
   • kto ich bude získavať,
   • pomocou akých metód a foriem ich budem získavať,
   • výška nákladov,
   • personálne zabezpečenie (vlastný réžia, agentúra),
   • materiálno-technické zabezpečenie.
 2. Plán výskumu (situačný analýza) – druhým krokom je vytvoriť vykonávací plán, zvoliť správnu metodiku výskumu, zvoliť reprezentatívnu vzorku respondentov a vytvoriť podklady pre vlastný prieskum.
 3. Zber informácií – fáza realizácie pýtania sa, pozorovanie a skúmanie.
 4. Spracovanie, analýza a vyhodnotenie údajov – kompletizácia, klasifikácia, kódovanie, triedenie, analýza a vyhodnotenie výsledkov výskumu.
 5. Závery a odporúčania a prijatie marketingových opatrení – na základe výsledkov sa vytvorí postup, smernica a ďalšie marketingové stratégie, ktoré vedú k zlepšeniu situácie.

Kedy vykonávať marketingový prieskum trhu

 • keď sa mení produktové portfólio, alebo keď uvádzate nový výrobok na trh,
 • keď potrebujete poznať potreby a reakcie trhu na novú službu,
 • keď dochádza k nejakej inovácii,
 • keď klesá trhový podiel firmy,
 • keď klesajú tržby,
 • keď chcete poznať pozíciu vašej značky v podvedomí spotrebiteľov.

Poradenstvo pre podnikatelov